List code minilec, Keyword minilec, bảng giá minilec, Rờ le lỗi pha MINILEC

List code minilec, Keyword minilec, bảng giá minilec, xem list code sẵn giá ngay hãng minilec tại VIệt Nam, Rờ le lỗi pha minilec, Rờ le giám sát minilec, Rờ le bảo vệ động cơ minilec, Bộ hẹn giờ minilec, Bộ điều khiển mức chất lỏng minilec, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng minilec, Bộ hiển thị cảnh báo minilec

Xem list code minilec Vietnam dưới đây:

No. CODE TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT LINK HÃNG
1 VSP D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
2 VSP D2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
3 S1 VMR7 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
4 VPG D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
5 P1 PFS2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
6 S2 VMR1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
7 USP D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
8 P1 PFS2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
9 S2 VMR2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
10 ALV D2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
11 S2 VMR6 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
12 S2 VMR8 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
13 D1 HLS1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
14 VST D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
15 D1 VMRA Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
16 D2 VMR2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
17 S2 VMR3 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
18 F3 VSR4 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
19 S1 SUR1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
20 S1 USP1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
21 S1 VSP1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha MINILEC Vietnam, Rờ le lỗi pha MINILEC
22 D1 VCR1 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
23 VCT D2 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
24 VCF D2 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
25 D1 VCT1 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
26 D2 VCT1 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
27 S2 UVR5 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
28 S1 UVR5 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
29 S1 UVR4 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
30 S2 VMR5 Monitoring Relay Rờ le giám sát MINILEC Vietnam, Rờ le giám sát MINILEC
31 PGS D2 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
32 MPR D2 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
33 D2 MPR2 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
34 S2 CMR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
35 SE CTR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
36 D5 MOR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
37 D3 MPR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
38 D2 BTR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
39 D2 MPR3 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
40 D3 MPR3 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
41 D3 DMPR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
42 F3 MPR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
43 CT Module (CT 20/ CT 50) Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
44 CT Module (CT 5) Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
45 S2 WTR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
46 PTC Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC Vietnam, Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm MINILEC
47 S1 ETS1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
48 S1 ETM1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
49 ETS D1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
50 ETA D1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
51 ESR D1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
52 S1 ESD1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
53 D1 ETM1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
54 S2 ETM1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
55 SE ETM2 Electronics Timer Bộ hẹn giờ MINILEC Vietnam, Bộ hẹn giờ MINILEC
56 WLC D1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
57 P1 LCW1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
58 S2 WLC1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
59 S2 ALT1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
60 DLC D1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
61 FRK P5 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển mức chất lỏng MINILEC
62 D2 PTV1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
63 D2 PTC1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
64 D3 PTF1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
65 D5 PTA1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
66 D5 PTW1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
67 D5 PTW2 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
68 D5 PTW3 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
69 D1 IST1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
70 D3 IST1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
71 D3 MFT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
72 D3 RET1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
73 D5 PAT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
74 D5 MFT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
75 D5 PTC1 / D5 PTV1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
76 D1 PTC3 / D1 PTV3 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
77 D3 TET1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
78 MULTIFUNCTION METER Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC Vietnam, Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng MINILEC
80 Protocom 4 Twin AC Controller Bộ điều khiển Twin AC MINILEC Vietnam, Bộ điều khiển Twin AC MINILEC
81 MBAS 0600/ MOCRO 17 Alarm Annunciator Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
82 MBAS 9700 Alarm Annunciator Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
83 MBAS 08 Alarm Annunciator Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
84 MICROWARN 0600 Alarm Annunciator Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
85 MBAS 11 Alarm Annunciator Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC
86 MICROFACIA Alarm Annunciator Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC Vietnam, Bộ hiển thị cảnh báo MINILEC

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0911 4722 55

Email: support@ansgroup.asia

Website: https://industry-equip.ansvietnam.com/

Minilec Vietnam – ANS đại lý Minilec tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *