Đại lý TK Toyo Machinery Vietnam,TK Toyo Machinery Vietnam,TK Toyo Machinery

Đại lý TK Toyo Machinery Vietnam,TK Toyo Machinery Vietnam,TK Toyo Machinery

Đại lý TK Toyo Machinery Vietnam

Models Name of products Vietnamese name Brand name
Actuator – Webster Bộ truyền động – Webstar TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-70A Actuator  –  Webstar  TK Toyo Machinery Bộ truyền động – Webstar TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-80 Actuator  –  Webstar  TK Toyo Machinery Bộ truyền động – Webstar TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-210 Actuator  –  Webstar  TK Toyo Machinery Bộ truyền động – Webstar TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-220 Actuator  –  Webstar  TK Toyo Machinery Bộ truyền động – Webstar TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-300 Actuator  –  Webstar  TK Toyo Machinery Bộ truyền động – Webstar TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WEX-100 Actuator – Webstar with widening function TK Toyo Machinery Thiết bị truyền động – Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WEX-150 Actuator – Webstar with widening function TK Toyo Machinery Thiết bị truyền động – Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WEX-200 Actuator – Webstar with widening function TK Toyo Machinery Thiết bị truyền động – Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WEX-250 Actuator – Webstar with widening function TK Toyo Machinery Thiết bị truyền động – Webstar với chức năng mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WM-100 Actuator – Webstar MARKⅡTK Toyo Machinery Thiết bị truyền động – Guider định tâm tích hợp Webster và con lăn vít mở rộng  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WM-110 Actuator – Webstar MARKⅡTK Toyo Machinery Thiết bị truyền động – Guider định tâm tích hợp Webster và con lăn vít mở rộng  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Roll guide TK Toyo Machinery Vietnam
FGS-10 Roll guide – Center pivot type (high-speed line compatible type) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục trung tâm (loại tương thích với đường truyền tốc độ cao) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
FG-200 Roll guide – Center pivot type (electric) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục trung tâm (điện) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
BGL Roll guide – Center pivot type  (pneumatic) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục trung tâm (khí nén) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RG-200 Roll guide – End pivot type (electric) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục cuối (điện) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RG-300 Roll guide – End pivot type (electric)TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục cuối (điện) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RG-PN3 Roll guide – End pivot type (pneumatic) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục cuối (khí nén) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RK-200 Roll guide – Single roller type (electric) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại con lăn đơn (điện) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RG-PN6 Roll guide –  Single roller type (pneumatic) TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại con lăn đơn (khí nén) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
FGS-10 Roll guide –  Center-pivot type(For high-speed line)TK Toyo Machinery Bánh dẫn – Loại trục trung tâm (Đối với đường truyền tốc độ cao)TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Textar TK Toyo Machinery Vietnam
TX-220 Textar TK Toyo Machinery Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-221 Textar TK Toyo Machinery Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-320 Textar TK Toyo Machinery Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-321 Textar TK Toyo Machinery Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-325 Textar TK Toyo Machinery Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-326 Textar TK Toyo Machinery Bộ định tâm tích hợp bộ định vị cuộn và con lăn vít mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Electric cylinder (AC motor) TK Toyo Machinery Vietnam
EC-250 Electric cylinder (AC motor) TK Toyo Machinery Xi lanh điện (động cơ AC) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Vietnam
EC-70 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-75 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-100 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-150 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-160 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-200 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-210 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EC-220 Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery Electric cylinder (DC motor, brushless DC motor) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
 Proportional Edge Sensor TK Toyo Machinery Vietnam
FPD-40 Feeler Bar Type Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến loại tiếp xúc phát hiện vị trí cạnh web bằng thanh cảm biến TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PTD-70B Photoelectric Transmission Type Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến loại truyền quang điện  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RPD-70B Photoelectric reflection Type Sensor TK Toyo Machinery Loại cảm biến phản xạ quang điện TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RFD-70B (Changeable) Feeler Bar/ Photoelectric Reflection Type Sensor TK Toyo Machinery Thanh cảm ứng / Loại cảm biến phản xạ quang điện  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
USS-20 Ultrasonic Type Sensor  TK Toyo Machinery Cảm biến loại siêu âm TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
ESD-40 (PCDA-80A) Photoelectric Tranmission Type Sensor (for high transparency films) TK Toyo Machinery Cảm biến loại truyền quang điện (cho màng có độ trong suốt cao) TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
ON-OFF Edge Sensor TK Toyo Machinery Vietnam
FB-8D Feeler Bar Type Sensor FB-8E TK Toyo Machinery Cảm biến loại thanh cảm biến FB-8E  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PS-30 Photoelectric Transmission Type Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến loại truyền quang điện TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Centering Sensor TK Toyo Machinery Vietnam
PCDD-65 (PCDA-80A) Centering Sensor – Integrated type TK Toyo Machinery Cảm biến căn giữa – Loại tích hợp TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PCDD-S50 (PCDA-80A) Centering Sensor – Split type TK Toyo Machinery Cảm biến căn giữa – Loại tách  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
CCD Camera Sensor TK Toyo Machinery Vietnam
CCS-20B/50B CCD Camera Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến máy ảnh CCD TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Pneumatic lever sensor TK Toyo Machinery Vietnam
4V-A/B Pneumatic lever sensor TK Toyo Machinery Cảm biến đòn bẩy khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Controller TK Toyo Machinery Vietnam
PCP-20 Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PCP-45A Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TXP-40A Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
BLA-10A Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
BLA-11A Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Electric Cloth Guider TK Toyo Machinery Vietnam
S2-DC Electric Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải điện TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
HW2 Electric Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải điện TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Vietnam
PN-10 Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PN-12 Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PN-4 Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PN-10-OP Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PN-12-OP Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
PN-50 Pneumatic Cloth Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn vải khí nén TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Knit Guider TK Toyo Machinery Vietnam
TG-A Knit Guider TK Toyo Machinery Máy dẫn dệt kim  Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Ring Guider TK Toyo Machinery Vietnam
RIG-10 Ring Guider TK Toyo Machinery Thiết bị dẫn vải cho các loại vải dệt kim hình ống TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Adjusting Bridge TK Toyo Machinery Vietnam
SB-65 Adjusting Bridge for Cloth Guider TK Toyo Machinery Thiết bị điều chỉnh cầu cho máy dẫn vải TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Pinch Expanders TK Toyo Machinery Vietnam
PEX-12 Pinch Expanders TK Toyo Machinery Bộ mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Expander Roller TK Toyo Machinery Vietnam
EXR-10 TK Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EXR-20 TK Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EXR-30 TK Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EXR-40 TK Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EXR-45 TK Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EXR-50 TK Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Screw Roller TK Toyo Machinery Vietnam
TK Screw Roller  Screw Roller TK Toyo Machinery Con lăn trục vít TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Curved Expander Roller TK Toyo Machinery Vietnam
KSK-EXP Curved Expander Roller TK Toyo Machinery Con lăn mở rộng hình cong TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Roller TK Toyo Machinery Vietnam
FS-1  Roller TK Toyo Machinery Con lăn TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
FS-2  Roller TK Toyo Machinery Con lăn TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Width Measuring System TK Toyo Machinery Vietnam
CCS-20B Camera Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến máy ảnh TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
CCS-50B Camera Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến máy ảnh TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Photoelectric Transmission Sensor TK Toyo Machinery Vietnam
PCWD-75 Photoelectric Transmission Sensor TK Toyo Machinery Cảm biến truyền quang điện TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Controller TK Toyo Machinery Vietnam
DCU-60 Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
DCU-70 Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Monitor Display TK Toyo Machinery Vietnam
LIU-50 Monitor Display TK Toyo Machinery Màn hình hiển thị TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Light Source TK Toyo Machinery Vietnam
TLB-300 Light source which uses LED TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TLB-600 Light source which uses LED TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TLB-900 Light source which uses LED TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TLB-1200 Light source which uses LED TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TLB-1500 Light source which uses LED TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TLB-1800 Light source which uses LED TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng đèn LED TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Fluorescent light TK Toyo Machinery Vietnam
CCL-20SWA Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
CCL-30SWA Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
CCL-32SWA Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
CCL-40SWA Light source which uses fluorescent light TK Toyo Machinery Nguồn sáng sử dụng ánh sáng huỳnh quang TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Control System for Tire Manufacturing TK Toyo Machinery Vietnam
EXP-100 Tire Cord Width Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển độ rộng dây lốp TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
EXP-100TC Tire Cord Width Controller TK Toyo Machinery Bộ điều khiển độ rộng dây lốp TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
SU-AC3 Tire Cord Edge Opener TK Toyo Machinery Dụng cụ mở mép dây lốp TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
SU-AC3L Tire Cord Edge Opener TK Toyo Machinery Dụng cụ mở mép dây lốp TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-70A Webstar for rubber web TK Toyo Machinery Thanh dẫn hướng cao su vòng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-210 Webstar for rubber web TK Toyo Machinery Thanh dẫn hướng cao su vòng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
WB-220A Webstar for rubber web TK Toyo Machinery Thanh dẫn hướng cao su vòng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RG-200 Roll Guider for tire cord and conveyor belt TK Toyo Machinery Bộ dẫn dây lốp và băng tải TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
RG-300 Roll Guider for tire cord and conveyor belt TK Toyo Machinery Bộ dẫn dây lốp và băng tải TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Control System for Stenter TK Toyo Machinery Vietnam
EPR Stenter Guider for cloth infeeding TK Toyo Machinery Bộ dẫn Stenter để nạp vải TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TBS-36 Ball Screw TK Toyo Machinery Vít bóng TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
SU-40C Selvage Uncurler TK Toyo Machinery Máy duỗi biên Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
SK-8A Disconnected web sensor TK Toyo Machinery Cảm biến phát hiện mất kết nối TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Control System for Scatcher TK Toyo Machinery Vietnam
DTS-100 Detwister TK Toyo Machinery Máy mở khổ, trả xoắn TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
DTS-200 Detwister TK Toyo Machinery Máy mở khổ, trả xoắn TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-220 Expanding Centering System – Textar TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-221 Expanding Centering System – Textar TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-320 Expanding Centering System – Textar TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-321 Expanding Centering System – Textar TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-325 Expanding Centering System – Textar TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
TX-326 Expanding Centering System – Textar TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Textar  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
VM-100 Expanding Centering System – Webstar Mark II TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Webstar Mark II  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
VM-110 Expanding Centering System – Webstar Mark II TK Toyo Machinery Hệ thống mở rộng định tâm Webstar Mark II  TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Others TK Toyo Machinery Vietnam
Needle Detector Needle Detector TK Toyo Machinery Máy dò kim TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam
Air shaft Air shaft TK Toyo Machinery Trục không khí TK Toyo Machinery TK Toyo Machinery Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

SCS-63-78-S0-B0-P Fujikura

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *