Đại lý phân phối Westcar tại Vietnam,Khớp nối thủy lực Rotofluid K Westcar

Westcar Vietnam – đại lý phân phối hãng Westcar Vietnam – ANS Vietnam

Westcar Vietnam – đại lý phân phối hãng Westcar Vietnam – ANS Vietnam

Models Name of products Vietnamese name Brand name
Rotofluid K Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar Khớp nối thủy lực Rotofluid  đại lý Westcar Vietnam
Rotofluid SCF Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar Khớp nối thủy lực Rotofluid  đại lý Westcar Vietnam
Rotofluid DCF Rotofluid Hydraulic Joint coupling Westcar Khớp nối thủy lực Rotofluid  đại lý Westcar Vietnam
Rotofluid CA ROTOFLUID CA Hydrodynamic Coupling with Annular Chamber Khớp nối thủy lực Rotofluid  đại lý Westcar Vietnam
KDA Hydraulic Coupling Westcar Khớp nối thủy lực Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K1 Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K2 Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K3 Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K-S Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K-FR Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K-FRS Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K-FRV/FRU Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar

 đại lý Westcar Vietnam

Rotomec ALFA K-FRD Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K-FR-PAV/PBV Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar  đại lý Westcar Vietnam
Rotomec ALFA K-AB Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotomec ALFA K-AFF Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotomec Beta X Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotomec Beta J Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotomec Beta H Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotomec Beta Z Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotomec Beta ZI Rotomec Hydromechanical Joint Westcar Khớp thủy lực Rotomec Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
UG-UGN Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

VG-VGN Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
UGV-UGNV Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
VGV-VGNV Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
GPAV-VGNPAV Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
VGD-VGND Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
G-GN Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
DFRN4DFRN U-V Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
DGNE Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
DGNE U-V Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
DRNE C Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
DRNE P Rotoflexi D Elastic coupling Westcar Khớp nối đàn hồi Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
NM Rotoelastic motor coupling Westcar Khớp nối động cơ Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
E-P Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
E-PE Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
E-FF Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
E-PDFE Alignment joint Westcar Khớp liên kết Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
HN-HNS-4-V-W Flexible joints – Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
HN-HNS-6-V Flexible joints – Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

HNS-6-AH-ALH Flexible joints – Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
HN-HNS-8 Flexible joints – Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
HNS-8-AH Flexible joints – Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
HNS-8-RH Flexible joints – Rotodisc lamellar joint Westcar Khớp linh hoạt Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
DMU ESCO Flexible joints -Alignment joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp liên kết Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear RE Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear RE UU Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear RE FOO Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear RE FO Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear RE V Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear RE FT Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear D Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear B Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear M Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear MC Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogear DH.MN Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Rotogear DH.PN Flexible joints -Toothed couplings – Gear couplings Rotogear RE Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
FST ESCO Flexible joints -Gear Coupling Westcar Khớp linh hoạt – Khớp nối bánh răng Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogrid TH Flexible joints – Rotogrid tapered disc joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp đĩa côn Rotogrid Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Rotogrid TV Flexible joints – Rotogrid tapered disc joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp đĩa côn Rotogrid Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Falk steelflex T10 Flexible joints – Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp đĩa côn Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Falk steelflex T20 Flexible joints – Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp đĩa côn Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Falk steelflex T31 Flexible joints – Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp đĩa côn Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Falk steelflex T35 Flexible joints – Steelflex falk tapered spring joint Westcar Khớp linh hoạt – Khớp đĩa côn Westcar

Đại lý Westcar tại Viet Nam

Ceepi Series BD Mechanical Brake – BD shoe brakes Westcar Phanh cơ khí – Phanh giày Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
Disco Series CD Mechanical Brake -CD disc brakes Westcar Phanh cơ khí – Phanh đĩa CD Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
WTS Electronic devices – Soft starter Wescar Thiết bị điện tử – Bộ khởi động mềm Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
WGS Electronic devices – Soft starter Wescar Thiết bị điện tử – Bộ khởi động mềm Westcar Đại lý Westcar tại Viet Nam
MFC Electronic devices – Braking modules Wescar Thiết bị điện tử – Phanh Mô-đun Wescar Đại lý Westcar tại Viet Nam
MFD Electronic devices – Braking modules Wescar Thiết bị điện tử – Phanh Mô-đun Wescar Đại lý Westcar tại Viet Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Wescar tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Wescar tại Vietnam

One thought on “Đại lý phân phối Westcar tại Vietnam,Khớp nối thủy lực Rotofluid K Westcar

  1. Pingback: Đại lý Westcar Vietnam - Đại lý chính thức hãng Westcar tại Vietnam - ANS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.